ARBOHULP

Uw adviseur voor Arbo en veiligheid

Nieuws

Arbo in scheepsbouw laat te wensen over

De werkomstandigheden in de scheepsbouw en scheepsreparatie laten te wensen over. Ruim tachtig procent van de gecontroleerde werven overtreedt de regels voor veilig en gezond werken. Gebrek aan kennis en onderschatting van de risico’s spelen een rol. De situatie is zorglijk.

Dit is de conclusie van de Arbeidsinspectie die op 120 werven heeft gecontroleerd waar schepen worden gebouwd, gerepareerd of onderhouden.

Een kwart van de ongevallen bij scheepswerven komt doordat werknemers van ladders of steigers vallen of in een mangat storten. De werven nemen dit risico niet serieus: de inspecteurs stuitten toch nog op gammele steigers, verkeerd geplaatste ladders en ontbrekende leuningen. Een vijfde van de overtredingen had te maken met valgevaar. Ook machines zijn vaak niet in orde: ze zijn slecht onderhouden, een noodstop ontbreekt of werknemers hebben voor het gemak de afscherming van bewegende delen verwijderd.

Een schip in aanbouw verandert steeds van opbouw en samenstelling. Vaak ontstaan besloten ruimtes, waarin het gevaarlijk kan zijn om te werken. Concentraties zuurstof kunnen erg verschillen en er kunnen zich gevaarlijke gassen ophopen, met kans op explosies of brand. De inspecteurs constateerden dat er vaak geen voorschriften zijn hoe werknemers veilig moeten werken in dat soort ruimtes. Ze meten niet welke concentraties stoffen er zijn en de ventilatie is gebrekkig. Een op de vijf overtredingen had hiermee te maken.
Ook bij laswerk bleek vaak iets mis. Werknemers lassen zonder gebruik te maken van middelen om zichzelf te beschermen tegen de kankerverwekkende rook. De beschermmiddelen liggen meestal wel op de werf, maar werknemers gebruiken ze vaak niet en toezicht daarop ontbreekt.

De metaalbranche heeft al veel gedaan om gezond werken te promoten. Zo zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt over veilig werken. Er zijn goede en gratis hulpmiddelen, verbeterchecks en verbetercoaches beschikbaar, maar in de dagelijkse praktijk van de scheepswerven gebeurt hier nog te weinig mee.

Om verbetering te bereiken is het nodig dat veilig en gezond werken een onderdeel wordt van het dagelijkse werk. Daarom is de sector met een campagne begonnen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Ook is een opleiding in ontwikkeling om de cultuur in de bedrijven te beïnvloeden en werkgevers en werknemers te doordringen van het belang van veilig werken. Verder komen er veiligheidsinstructies voor nieuwkomers in de metaalsector, zoals jongeren en (buitenlandse) flexwerkers.

De sector is dus bezig de problemen aan te pakken. De Arbeidsinspectie blijft intensief controleren: binnen twee jaar komt er een nieuwe inspectieronde. De slechtst presterende werven kunnen al op korte termijn opnieuw bezoek verwachten van de inspecteurs.

bron: Ministerie SZW (22 februari 2010)


Goed nieuws: VCA* wordt eenvoudiger

Het certificeren volgens VCA* wordt met het wegvallen van onder andere de toolboxmeetings eenvoudiger. Bovendien kan het VCA handboek nog praktischer van opzet worden door het vervallen van onder andere de beleidsverklaring en VGM structuur.
Aan de andere kant zijn er voor VCA* een aantal eisen die er bijkomen zoals de procedure voor communicatie / taalbelemmeringen en de start-werkanalyse (last minute risk analysis).

(09 september 2008)


Controles onder dakdekkers

De komende maanden controleert de Arbeidsinspectie 800 locaties waar dakdekkers aan het werk zijn. Hun werk is riskant vanwege valgevaar, zwaar tillen en brandgevaar. Afgelopen mei vonden er nog drie dodelijke ongevallen plaats.

De inspecteurs controleren of er bij dakwerkzaamheden voldoende beveiliging is aangebracht tegen vallen. Ook kijken ze of de dakdekkers mechanische hulpmiddelen gebruiken bij het verplaatsen van zware materialen zoals pakketten riet, dakpannen, golfplaten en isolatieplaten. Gevaarlijke stoffen zijn ook een inspectiepunt: werknemers moeten beschermd worden tegen kankerverwekkend kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden.

Verder besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brandveiligheid: open vuur bij werkzaamheden vraagt extra maatregelen om te voorkomen dat een gebouw afbrandt.

Om ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen, moeten aannemers per gebouw de risico's beoordelen en afspraken maken met alle betrokkenen. Waar nodig moeten machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om gezondheidsschade tegen te gaan.

(31 juli 2008)


Aankondiging controles in de Scheepsbouw en - reparatie

In oktober gaat de Arbeidsinspectie op bezoek bij bedrijven in de scheepsbouw- en reparatie. Zij zal dan controleren of die branche zich houdt aan de wettelijke regels. De belangrijkste arbeidsrisico's in de scheepsbouw zijn: valgevaar, werken in besloten ruimten, werken met gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en fysieke belasting. Bovendien werkt het personeel vrijwel altijd onder hoge tijdsdruk. En ten slotte wordt veel gebruik gemaakt van onderaannemers en ingeleend personeel. Deze factoren maken het organiseren van veilig en gezond werken extra moeilijk.

(24 juli 2008)


Werkgevers moeten blijven waarschuwen

Werkgevers mogen er ook nooit van uitgaan dat de medewerker zich aan de veiligheidsvoorschriften zal houden. Ze moeten hem blijven waarschuwen voor risico's, ook als hij heel ervaren is. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. In 2002 valt een ervaren timmerman van een steiger. Daarbij breekt hij zijn bovenarm en loopt een zenuwbeschadiging op. Hij eist van zijn werkgever een schadevergoeding omdat de steiger niet geschikt is voor een zachte en modderige ondergrond. Maar de kantonrechter is niet gevoelig voor dit argument. De man is immers een ervaren timmerman en had zelf moeten kiezen voor een steiger met verstelbare poten – die eveneens beschikbaar was. Bij gerechtshof krijgt de werknemer echter wél gelijk, en bij de Hoge Raad ook. Wanneer iemand zijn werk niet op een veilige manier uitvoert, moeten leidinggevenden ingrijpen. Zij hadden betere voorlichting moeten geven, want het is bekend dat werken op steigers gevaarlijk is. Bovendien kan dagelijkse routine ertoe leiden dat werknemers minder voorzichtig worden. Een belangrijke bron voor de rechters was het rapport van de Arbeidsinspectie. Daaruit blijkt dat de werkgever op meerdere punten de Arbowet heeft overtreden. Niet alleen was er sprake van onvoldoende voorlichting en onvoldoende toezicht, maar ook is het ongeval te laat gemeld: pas na twee maanden. Daarom moet de werkgever een schadevergoeding betalen.

(17 juli 2008)


Tien tips voor verbeteren arbeidsveiligheid
Een forse daling van gemiddeld ruim 10% minder arbeidsongevallen is te bereiken door bewuster gedrag van de medewerkers en aanpassing van de bedrijfscultuur. Hieronder 10 tips om dit te bereiken:

  • Betrokkenheid (top)management is essentieel
  • Norm leidinggevende is norm medewerkers
  • Zoek de weerstanden en los ze op
  • Beïnvloed veiligheidsgedrag
  • Beloon goed gedrag
  • Laat medewerkers zelf nadenken
  • Los veiligheidproblemen operationeel op
  • Leer van elkaar
  • Maak resultaten zichtbaar
  • Borg de veiligheidscultuur in een structuur

(11 maart 2008)


Leidinggevenden negeren veiligheid op de werkvloer

De veiligheid op de werkvloer laat te wensen over. Een derde deel van de nationale beroepsbevolking vindt dat leidinggevenden meer aandacht moeten schenken aan de veiligheid op de werkvloer.

 Uit onderzoek komt naar voren dat één op de vier managers niet weet wat de bedrijfsprocedure rond veiligheid op de werkvloer is. Bovendien zegt slechts de helft van de managers ongevallen bij de Arbeidsinspectie te melden.
 
Indien er een ongeval plaatsvindt krijgen de werknemers daar vaak de schuld van. Die moeten volgens de bazen beter opletten, de regels naleven, logischer denken, voorzichtiger zijn en hun gezond verstand gebruiken.
 
Overigens heeft ruim de helft van de werknemers wel eens een ongeval op het werk meegemaakt.

(28 januari 2008)


Daling nieuwe WIA-uitkeringen zet door

In 2007 heeft UWV aan 22.400 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) toegekend. Dat is aanmerkelijk minder dan de 26.200 die uitkeringsinstantie UWV van tevoren had verwacht. UWV heeft ook de ramingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Het verwacht nu 23.900 uitkeringen toe te kennen, rekening houdend met de toename in banen en de economische ontwikkelingen.. Eerder ging zij nog uit van 27.400.

 

(21 januari 2008)

Kleine wijziging Arbowet

De Arbowet is met ingang van 1 januari 2008 op enkele kleine punten gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen zijn een verduidelijking van het begrip vrijwilligers, een definiëring van de begrippen ‘bedrijf’ en ‘inrichting’ en een wijziging in de aanpassingsverplichting van werkgevers.

(11 januari 2008)